Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Traces. Servei d'Informació Bibliogràfica de Llengua i de Literatura Catalanes

El tesaurus

Jeràrquic de matèries

Filologia

LINGÜÍSTICA
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia general es fitxa sense subdivisió.
Quan s'utilitza un dels termes específics, cal escriure també la llengua a la qual s'aplica
(per ex.: Estudi, lèxic, Català)
          
* Lingüística sincrònica (EM Teoria lingüística)
        Classificació de llengües

        Escoles lingüístiques (TR Corrents i tendències literaris)
                      * Lingüística estructural
(EM Lingüística + Estructuralisme)
                      * Neogramàtica
(EM Lingüística comparada)
                      Estructuralisme
(Escoles crítiques)

                Generativisme
                Gramàtica liminar
                Gramàtica tradicional
                Lingüística cognitiva
                Lingüística comparada (EP Neogramàtica)
                Lingüística textual

        Història de la lingüística (TR Història)

        Lingüística aplicada
           (NE La bibliografia sobre Tecnologia de la veu es fitxa amb els descriptors:
           Fonètica i fonologia, Informàtica, Lingüística aplicada)

        Lingüística computacional

        Llenguatge
                Jocs de llenguatge

        Paremiologia (TR Frase feta)
           (NE Estudi sobre els proverbis: refranys, frases fetes, dites populars, etc.)
                      Refrany
(Subgèneres poètics)

        Pragmàtica
           (NE Actes lingüístics, contextos d'ús)

        Psicolingüística
                     * Patologia lingüística
(EM Trastorns del llenguatge)

                Adquisició i aprenentatge
                        Llengua escrita
                        Llengua oral
                        Segona llengua
                                (NE Els cursos de català per a no-catalanoparlants es fitxen: Cursos, Segona
                                llengua, i Ensenyament o Didàctica, segons el punt de vista des del qual es plantegi)

                Bilingüisme (TR Contacte de llengües)
                Trastorns del llenguatge (EP Patologia lingüística)

        Semiologia (TR Semiòtica)
           (NE Signes lingüístics)

        Sociolingüística
                     * Adstrat (EM Contacte de llengües)
                     * Diglòssia (EM Conflicte lingüístic)
                     * Repressió lingüística
(EM Repressió cultural)

                Actituds lingüístiques
                     (NE Comportaments sociolingüístics: sobre si s'usa i quan s'usa la llengua
                     en contextos determinats. Inclouria també els prejudicis lingüístics.
                     No confondre amb ús lingüístic)

                Comunitat lingüística
                      (NE Grups lingüístics)

                Conflicte lingüístic (EP Diglòssia)
                      (NE Cal usar aquest descriptor també en la bibliografia sobre llengües minoritàries)

                        Substitució lingüística
                Contacte de llengües (EP Adstrat; TR Bilingüisme)
                Ideologia lingüística
                     (NE Posicionament o pensament ideològic respecte a la llengua)

                Normalització lingüística
                Planificació lingüística
                     (NE S'utilitza també per a les propostes d'una normativa (per exemple, Fabra))

                Política lingüística (TR Política cultural)

        Teoria lingüística (EP Lingüística sincrònica)
                 Discurs-text
                        Discurs-text escrit
                        Discurs-text oral (TR Literatura oral)
                 Fonètica i fonologia (TR Prosòdia)
                       (NE La bibliografia sobre Tecnologia de la veu es fitxa amb els descriptors:
                       Fonètica i fonologia, Informàtica, Lingüística aplicada)
                                * Accent
(EM Suprasegmental)
                                * Canvis fonètics i fonològics (EM Processos fonètics i fonològics)
                                * Entonació (EM Suprasegmental)
                                * Fonema (EM Fonologia)
                                * Lexema (EM Morfologia)
                                * Morfema (EM Morfologia)
                                * Ritme (EM Suprasegmental)
                                Mètrica
(Teoria de la poesia)
                                Prosòdia
(Teoria de la poesia)

                        Consonant
                        Fonètica
                        Fonètica sintàctica
                        Fonologia (EP Fonema)
                        Processos fonètics i fonològics (EP Canvis fonètics i fonològics)
                                Assimilació
                                Dissimilació
                                Elisió
                                Epèntesi
                                 (NE Inserció en un mot d'un fonema no etimològic, 
                                            per comoditat articulatòria, per analogia, etc.)

                                Reducció vocàlica
                        Síl·laba
                        Suprasegmental (EP Accent; EP Entonació; EP Ritme)
                        Vocal
                Lèxic
                         * Calc (EM Manlleu i préstec)
                        Arcaismes
                        Homonímia i paronímia
                        Lexicografia
                                (NE Composició de lèxics, diccionaris, vocabularis)

                        Lexicologia
                                (NE Bibliografia sobre camps semàntics o sobre lèxic, en general)

                                Manlleu i préstec (EP Calc)
                                Onomàstica
                                        Antroponímia
                                                Malnom
                                        Toponímia
                        Neologismes
                        Terminologia
                                (NE Bibliografia sobre llenguatges específics.
                                S'usa també pels diccionaris de temes específics)

                 Morfologia (EP Lexema; EP Morfema)
                                * Desinència
(EM Flexió + Verb o Nom)

                        Flexió (EP Desinència)
                        Formació de mots
                                Composició
                                Derivació
                                            (NE S'utilitza també per bibliografia específica sobre el prefix, sufix i infix)

                Paraula (TR Semàntica)
                                * Article (EM Article gramatical)

                        Adverbi
                        Article gramatical (EP Article)
                                Article salat
                        Clític
                        Connector
                                Conjunció
                        Determinant
                        Nom
                        Adjectiu
                        Substantiu
                        Onomatopeia
                        Preposició
                        Proforma
                                (NE Conjunt de pronom més verb que substitueix tot un sintagma anterior.
                                Per exemple: "fer-ho")

                                Pronom
                        Verb (TR Aspecte gramatical)
                                Gerundi
                                Infinitiu
                                Mode verbal
                                Participi
                Semàntica (TR Paraula)
                        Sinonímia i antonímia
                Sintaxi
                                * Frase (EM Oració)
                                * Fraseologia (EM Frase feta)

                        Aspecte gramatical (TR Verb)
                        Complement
                                (NE S'utilitza també per a la bibliografia sobre les funcions específiques dels
                                complements: complement directe, indirecte, circumstancial, etc.)

                        El·lipsi
                        Frase feta (TR Paremiologia; EP Fraseologia)
                        Locució
                        Negació
                        Oració (EP Frase)
                                Oració complexa
                                        Coordinació
                                        Subordinació
                                Oració simple
                        Quantificador
                        Sintagma
                                Sintagma nominal
                                Sintagma preposicional
                                Sintagma verbal
                        Subjecte
                        Veu gramatical

        Tipologia lingüística
            (NE Famílies de llengües, parentiu, classificació)

        Tractats gramaticals

        Traducció
                Traducció al català
                Traducció del català
                Traductors

        Variació lingüística
            * Lingüística diacrònica (EM Lingüística històrica)

                Dialectologia
                        Atles lingüístic
                        Dialectes geogràfics
                        Dialectes socials
                        Idiolecte
                Lingüística històrica (EP Lingüística diacrònica)
                        Canvi lingüístic (TR Gramàtica històrica)
                                (NE Només quan s'estudien casos concrets de canvi lingüístic)

                        Etimologia
                        Gramàtica històrica (TR Canvi lingüístic)
                                (NE Història interna: fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, etc.)

                        Història de la llengua (TR Història)
                                (NE Història externa)
                                      Català preliterari
                                Grafia
                                           (NE S'utilitza per a l'anàlisi lingüística d'un document antic)

                        Substrat
                        Superstrat
                                (NE S'utilitza quan s'estudien els germanismes des d'una perspectiva històrica
                Ús lingüístic
                 (NE Sobre com s'usa la llengua en un determinat àmbit (grafia, fonètica, barbarismes, etc.).
                 No confondre amb Actituds lingüístiques)

                               * Barbarismes (EM Interferències lingüístiques)

                        Interferències lingüístiques (EP Barbarismes)
                        Llenguatges d'especialitat (TR Terminologia)
                                (NE S'utilitza per als estudis globals, des del punt de vista lexicogràfic,
                                morfològic i sintàctic, d'un llenguatge específic, com per exemple, el llenguatge
                                administratiu. No confondre amb terminologia)

                        Normativa de la llengua
                                (NE L'antinormisme es fitxa: Normativa de la llengua; Polèmica)

                                Correcció
                                Correctors
                                Ortografia
                                Signes de puntuació
                        Registres lingüístics
                                          * Llengua comuna (EM Llengua estàndard)
                                          Llengua literària
(Text literari)

                               Llengua estàndard (EP Llengua comuna)

TRACES   UAB    GELCC   Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes  •  Disseny de Quadratí